Thursday , April 18 2024

108 Name of Shri Shani Dev Bhagwan


108 Name of Shri Shani Dev Bhagwan

1. Om shanaescaraya namah
2. Om shantaya namah
3. Om sarvabhistapradayine namah
4. Om sharanyaya namah
5. Om vagenyaya namah
6. Om sarveshaya namah
7. Om saumyaya namah
8. Om suramvandhaya namah
9. Om suralokaviharine namah
10. Om sukhasonapavishtaya namah
11. Om sundaraya namah
12. Om ghanaya namah
13. Om ghanarupaya namah
14. Om ghanabharanadharine namah
15. Om ghanasaravilepaya namah
16. Om khadyotaya namah
17. Om mandaya namah
18. Om mandaceshtaya namah
19. Om mahaniyagunaatmane namah
20. Om martyapavanapadaya namah
21. Om maheshaya namah
22. Om dhayaputraya namah
23. Om sharvaya namah
24. Om shatatuniradharine namah
25. Om carasthirasvabhavaya namah
26. Om acamcalaya namah
27. Om nilavarnaya namah
28. Om nityaya namah
29. Om nilanjananibhaya namah
30. Om nilambaravibhushaya namah
31. Om nishcalaya namah
32. Om vedyaya namah
33. Om vidhirupaya namah
34. Om virodhadharabhumaye namah
35. Om bhedaspadasvabhavaya namah
36. Om vajradehaya namah
37. Om vairagyadaya namah
38. Om viraya namah
39. Om vitarogabhayaya namah
40. Om vipatparampareshaya namah
41. Om vishvavandyaya namah
42. Om gridhnavahaya namah
43. Om gudhaya namah
44. Om kurmangaya namah
45. Om kurupine namah
46. Om kutsitaya namah
47. Om gunadhyaya namah
48. Om gocaraya namah
49. Om avidhyamulanashaya namah
50. Om vidhyaavidhyasvarupine namah
51. Om ayushyakaranaya namah
52. Om apaduddhartre namah
53. Om vishnubhaktaya namah
54. Om vishine namah
55. Om vividhagamavedine namah
56. Om vidhistutyaya namah
57. Om vandhyaya namah
25. Om virupaakshaya namah
59. Om varishthaya namah
60. Om garishthaya namah
61. Om vajramkushagharaya namah
62. Om varada bhayahastaya namah
63. Om vamanaya namah
64. Om jyeshthapatnisametaya namah
65. Om shreshthaya namah
66. Om mitabhashine namah
67. Om kashtaughanashakartre namah
68. Om pushtidaya namah
69. Om stutyaya namah
70. Om stotragamyaya namah
71. Om bhaktivashyaya namah
72. Om bhanave namah
73. Om bhanuputraya namah
74. Om bhavyaya namah
75. Om pavanaya namah
76. Om dhanurmandalasamsthaya namah
77. Om dhanadaya namah
78. Om dhanushmate namah
79. Om tanuprakashadehaya namah
80. Om tamasaya namah
81. Om asheshajanavandyaya namah
82. Om visheshaphaladayine namah
83. Om vashikritajaneshaya namah
84. Om pashunam pataye namah
85. Om khecaraya namah
86. Om khageshaya namah
87. Om ghananilambaraya namah
88. Om kathinyamanasaya namah
89. Om aryaganastutyaya namah
90. Om nilacchatraya namah
91. Om nityaya namah
92. Om nirgunaya namah
93. Om gunatmane namah
94. Om niramayaya namah
95. Om nandyaya namah
96. Om vandaniyaya namah
97. Om dhiraya namah
98. Om divyadehaya namah
99. Om dinartiharanaya namah
100. Om aryajanaganyaya namah
101. Om aryajanaganyaya namah
102. Om kruraya namah
103. Om kruraceshtaya namah
104. Om kamakrodhakaraya namah
105. Om kalatraputrashatrutvakaranaya namah
106. Om pariposhitabhaktaya namah
107. Om parabhitiharaya namah
108. Om bhaktasanghamanobhishtaphaladaya namah


Leave a Reply

Your email address will not be published.